Τον Μάρτιο αναμένεται η προκήρυξη του Β' κύκλου της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», αναμένεται εντός του Μαρτίου 2017, η προκήρυξη για το δεύτερο κύκλο του Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μια πληθώρα από διαθέσιμα επαγγέλματα του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας. Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 17.500.000 €.

2. ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

  1. Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά  την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
  2. Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. 

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες:

 

Α/Α

Είδος Δαπάνης

Περιγραφή

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό-ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου

1

Λειτουργικά

Ενοίκια επαγγελματικού χώρου, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες και κοινόχρηστες δαπάνες: Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτές δαπάνες ενοικίων επαγγελματικού χώρου, ηλεκτρισμού, σταθερής  και κινητής επαγγελματικής  τηλεφωνίας, διαδικτύου, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά στον επαγγελματικό χώρο.

60%

2

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων

Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, σύνταξης, υποβολής και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.

20%

3

Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

Σχεδιασμός και παραγωγή λογότυπου/ επιγραφής καταστήματος/ μακετών, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών, διαφημιστική καταχώρηση σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά / εξειδικευμένα για το αντικείμενο έντυπα ή σε ηλεκτρονικά μέσα, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού ή του εξωτερικού με θέμα συναφές με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (συμπεριλαμβάνονται το κόστος συμμετοχής στην έκθεση, η ενοικίαση και η κατασκευή περιπτέρου) προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση συμμετοχής από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας.

10%

4

Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

Πάγια στοιχεία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της πράξης δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την αγορά τους δημόσιες επιχορηγήσεις, κοινοτικές ή εθνικές υπολογίζονται με τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες.

20%

5

Αγορά/Χρηματοδοτική  μίσθωση  εξοπλισμού/  Διαμόρφωση  εσωτερικού  χώρου μικρής κλίμακας

Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την αγορά εξοπλισμού, με την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την χρηματοδοτική μίσθωση (finance leasing) εξοπλισμού, με την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος, αμεταχείριστος. Η δαπάνη για τη διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο το ποσό των 5.000,00 €.

40%

6

Προμήθεια αναλωσίμων

Περιλαμβάνονται δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών που θα χρησιμοποιήσει η επιχείρηση και οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της, καθώς και δαπάνες προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία (αφορά επιχειρήσεις με μεταποιητική δραστηριότητα)

15%

7

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου

Αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία και των εταίρων σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης) αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που αφορά στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

30%

8

Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις

Περιλαμβάνει δαπάνες μισθοδοσίας του/των νέου/νέων εργαζομένου/-νων  της επιχείρησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας όχι απαραίτητα συνεχόμενων, αρκεί να είναι κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

12.000,00 €

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο Προϋπολογισμός έκαστου Επενδυτικού Σχεδίου δύναται να είναι από 5.000 € έως 25.000 €. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών έως το μέγιστο ύψος του Προϋπολογισμού.

5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής και τα εξειδικευμένα στοιχεία του προγράμματος θα ανακοινωθούν με την δημοσίευση την Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης. Πιθανή περίοδος δημοσίευσης της πρόσκλησης μεταξύ 01/03/2017 και 30/03/2017.

 

 

Με εκτίμηση, για την DINERO FINANCE & INSURANCE CO

 

ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Share this post

dineroadmin

Related Articles