ΠΡΟΚΗΡΥΧΤΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014 - 2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΕΣΠΑ 2014 -2020

 

1. ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων Επιχειρήσεων και Ερευνητικών Οργανισμών που σαν στόχο θα έχουν μια από τις ακόλουθες Παρεμβάσεις:

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
 2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς.
 3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 280.000.000 €. Ημερομηνία έναρξης της υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης ορίζεται η Πέμπτη 23/03/2017 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17/05/2017.

 

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και σε αυτό θα μπορούν να συμμετάσχουν:

 1. Υφιστάμενες Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου ημερομηνίας ίδρυσης και νομικής μορφής οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας, οι οποίοι ανταποκρίνονται στα συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (RIS 3).
 2. Ερευνητικοί Οργανισμοί όπως ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικό κέντρο, ινστιτούτο ή φορείς του αρ. 3 παρ. 2 του Ν. 4310/2014.
 3. Συμπράξεις Επιχειρήσεων και Ερευνητικών Οργανισμών.

 

3. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ  ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έως:
  • 200.000 € εάν στο Επενδυτικό Σχέδιο συμμετέχει μία επιχείρηση.
  • 350.000 € εάν στο Επενδυτικό Σχέδιο συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις.
  • 450.000 € εάν στο Επενδυτικό Σχέδιο συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις.
  • 500.000 € εάν στο Επενδυτικό Σχέδιο συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις.
 2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς έως 1.000.000 €.
 3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων έως 2.000.000 €.

 

4. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οι πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνουν την ένταση ενίσχυσης ανά κατηγορία παρέμβασης, ανά επιλέξιμη δραστηριότητα, ανά χαρακτηρισμό ενότητας εργασίας και ανά μέγεθος επιχείρησης.

Παρέμβαση 1:

Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Επιλέξιμη Δραστηριότητα

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές Επιχειρήσεις

Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης

Βιομηχανική Έρευνα

60%

70%

Βιομηχανική Έρευνα υπό προϋποθέσεις

75%

80%

Πειραματική Ανάπτυξη

35%

45%

Πειραματική Ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις

50%

60%

Μελέτη Σκοπιμότητας

60%

70%

Καινοτομία για ΜΜΕ

Άυλα στοιχεία Ενεργητικού, Απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης και Συμβουλευτικές υπηρεσίες

50%

50%

Συμμετοχή ΜΜΕ σε Εμπορικές Εκθέσεις

50%

50%

 

Παρέμβαση 2:

Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Επιλέξιμη Δραστηριότητα

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές Επιχειρήσεις

Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης

Βιομηχανική Έρευνα

55%

60%

70%

Βιομηχανική Έρευνα υπό προϋποθέσεις

65%

75%

80%

Πειραματική Ανάπτυξη

25%

35%

45%

Πειραματική Ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις

40%

50%

60%

Μελέτη σκοπιμότητας

50%

60%

70%

Καινοτομία για ΜΜΕ

Άυλα στοιχεία Ενεργητικού, Απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης

0%

50%

50%

Συμμετοχή ΜΜΕ σε Εμπορικές Εκθέσεις

0%

50%

50%

Παρέμβαση 3:

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Επιλέξιμη Δραστηριότητα

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές Επιχειρήσεις

Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης

Πειραματική Ανάπτυξη

25%

35%

45%

Μελέτη Σκοπιμότητας

50%

60%

70%

Καινοτομία για ΜΜΕ

Άυλα στοιχεία Ενεργητικού, Απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης

0%

50%

50%

Συμμετοχή ΜΜΕ σε Εμπορικές Εκθέσεις

0%

50%

50%

 

 

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών προς χρηματοδότηση ανεξαρτήτου Παρέμβασης που θα επιλέξει ο Επενδυτικός Φορέας είναι οι ακόλουθες :

Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης - Άρθρο 25 του ΕΕ 651/2014

1. Δαπάνες Προσωπικού

Ερευνητές, Τεχνικοί και λοιποί εργαζόμενοι, είτε με εξαρτημένη σχέση εργασίας, είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έως 3.000 € μικτό κόστος ανά ανθρωπομήνα.

2. Δαπάνες Οργάνων & Εξοπλισμού

Δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού και λογισμικού. Είναι επιλέξιμες για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται στο έργο.

3. Δαπάνες για Κτίρια και γήπεδα

Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα. Για κτίρια επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες αποσβέσεων, ενώ για τα γήπεδα επιχορηγείται η εμπορική μεταβίβαση ή κεφαλαιουχικές δαπάνες.

3. Δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους

α) Ανάθεση έρευνας επί συμβάσει.

β) Γνώσεις και Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας.

γ) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (εκπόνηση μελετών).

4. Πρόσθετα Γενικά Έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

α) Δαπάνες ταξιδιών.

β) Δαπάνες Δημοσιότητας.

γ) Αναλώσιμα.

δ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες αμοιβής ορκωτού λογιστή/ελεγκτή και δαπάνες προσαρμογών για Άτομα με Αναπηρία.

5. Δαπάνες Διεξαγωγής Μελέτης Σκοπιμότητας

Ενίσχυση Καινοτομίας ΜΜΕ - Άρθρο 22 του ΕΕ 651/2014

5. Δαπάνες Καινοτομίας

α) Άυλα στοιχεία Ενεργητικού όπως απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και απονομή δικαιώματος ως αποτέλεσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων.

β) Απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης από οργανισμούς έρευνας ή από μεγάλη επιχείρηση σε νέες θέσεις εργασίες που θα δημιουργηθούν.

γ) Υπηρεσίες Καινοτομίας (Συμβουλευτικές Υπηρεσίες έως 200.000 €).

Συμμετοχή ΜΜΕ σε Εμπορικές Εκθέσεις - Άρθρο 19 του ΕΕ 651/2014

6. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Περιλαμβάνει τη μίσθωση, εγκατάσταση και διαχείριση περιπτέρου.

Με εκτίμηση για την DINERO FINANCE & INSURANCE CO,

 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Share this post

dineroadmin

Related Articles