Έξι νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

Στα πλαίσια ερώτησης των βουλευτών κ.κ. Γιώργου Αμυρά και Γρηγόρη Ψαριανού, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας αναφέρθηκε στις πολιτικές υποστήριξης των επιχειρήσεων και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, περιγράφοντας τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ που έχουν εγκριθεί και αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν εγκριθεί έξι προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, συνολικού προϋπολογισμού 470 εκ ευρώ, τα οποία υποστηρίζουν άμεσα την αναχαίτιση της κρίσης και την ενίσχυση της ανάπτυξης. Τα προγράμματα αυτά, για τα οποία συντάσσονται οι τελικοί οδηγοί, προκειμένου να δημοσιευτούν στο άμεσο μέλλον οι σχετικές προσκλήσεις, αφορούν τα εξής:

a.    Η δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση» για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες.
b.    Η δράση «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
c.    Η δράση «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για την Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα» επιχειρεί να προσανατολίσει και κινητοποιήσει τους επιχειρηματικούς φορείς στις τοπικές οικονομίες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και λειτουργίας οργανωμένων Επιχειρηματικών Πάρκων διαφόρων κατηγοριών με βάση τον Ν 3982/2011.
d.    Η δράση «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας» απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες κυρίως Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εννέα τομείς προτεραιότητας της οικονομίας και περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών με τη μορφή κάθετων ή και οριζόντιων διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων στη λογική δημιουργίας αλυσίδων αξίας, προκειμένου να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και κοινοί στόχοι (π.χ. διείσδυση σε νέες αγορές).
e.    Η δράση «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση ΜμΕ» αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων, κυρίως μεταποιητικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας.
f.    Η δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» έχει ταυτόχρονα με τον αναπτυξιακό της σκοπό και μια ισχυρή κοινωνική διάσταση, καθώς αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν, προκειμένου να συμβάλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 

Επιπλέον στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» προβλέπονται δράσεις για τη στήριξη των ΜμΕ και ιδιαίτερα του μεταποιητικού κλάδου συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 55.533.603,00. Σύμφωνα με το τον παρακάτω πίνακα οι δράσεις αυτές εξειδικεύονται ως εξής:
 
 

1
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του μεγέθους των Μεταποιητικών επιχειρήσεων της ΠΔΕ
18.300.000,00

2
Καινοτομική Επιχειρηματικότητα - Επιχειρηματικότητα νέας γενιάς
11.755.279,00

3
Ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για τα προς διεθνοποίηση προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας.  Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και δικτυώσεων
6.500.000,00

4
Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας
8.800.000,00

5
Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων - επιχειρήσεις ανακύκλωσης»
7.078.324,00

6
Εξωστρέφεια Διεθνοποίηση των ΜμΕ της ΠΔΕ
3.100.000,00

Οι παραπάνω δράσεις θα υλοποιηθούν μέσω Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ και του ΕΦΕΠΑΕ) και αναμένεται να ενεργοποιηθούν εντός του 1ου εξαμήνου 2017.

Επιπλέον σε συνεργασία με την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. σχεδιάζεται η συνέχιση των υφιστάμενων ΜΧΤ, αλλά και η ανάπτυξη σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων, στοχευμένων ανά στάδιο ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και νέα ΜΧΤ όπως οι «Μικροπιστώσεις», η «Επιχειρηματική Συμμετοχή σε Καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» κ.α.

Αναλυτικότερα στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, πρόκειται να συσταθεί το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ II), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με πόρους συνολικού ύψους 400 εκ. ευρώ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Οι παραπάνω πόροι σχεδιάζεται να κατευθυνθούν σε δράσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης και συγκεκριμένα, προς ταμεία συνεπένδυσης κεφαλαίων με ενδιαφερόμενες τράπεζες για την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους (χαμηλά επιτόκια, περίοδοι χάριτος, μακράς περίοδος αποπληρωμής κλπ), την παροχή εγγυήσεων σε δάνεια ή την παροχή μικροπιστώσεων. Οι τελευταίες θα αποτελέσουν ένα ειδικό εργαλείο για την παροχή χρηματοδότησης προς πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και έχουν ανάγκη από δανειακά κεφάλαια χαμηλού ύψους (από 3.000 € έως 25.000 €).

Ειδικότερα, στόχοι του Ταμείου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υφιστάμενων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και για την ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Οι τελικοί αποδέκτες των ενισχύσεων του Ταμείου θα είναι υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και ιδίως πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όλων των τύπων (ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε επιχειρήσεις, επενδύσεις και επενδυτικά σχήματα που σχετίζονται (κατά προτεραιότητα) με τους εννέα στρατηγικούς τομείς του προγράμματος, αφορούν σε οικονομικά βιώσιμες δραστηριότητες, ενώ θα αποκλείονται οι προβληματικές επιχειρήσεις. Οι πόροι θα κατευθυνθούν προς τις ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας για το ΕΠΑνΕΚ, δηλαδή της Αγροδιατροφής/Βιομηχανίας Τροφίμων, των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών, των Υλικών/Κατασκευών, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της Υγείας και του Τουρισμού.

Τέλος, προχώρησε η ίδρυση Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund) με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Το νέο, καινοτόμο Ταμείο φέρει την ονομασία EquiFund και ιδρύθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Η επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών ξεκινά τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ), 60 εκατ. ευρώ από το EIF, καθώς και επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές.

Η δημιουργία του νέου Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών EquiFund επιδιώκει τη σύζευξη ανάμεσα σε καινοτόμες και δυναμικές ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης σε κεφάλαια, από τη μια μεριά, και σε επενδυτές, εγχώριους και διεθνείς, από την άλλη, που επιθυμούν να επενδύσουν σε τέτοιες επιχειρήσεις, καθώς αναγνωρίζουν τις δυνατότητες και προοπτικές της χώρας, αλλά, λόγω του μεγέθους των επιχειρήσεων, αδυνατούν να τις εντοπίσουν και να τις προσεγγίσουν μία προς μία. Συνολικά, αναμένεται να συγκεντρωθεί ένα ποσό που θα πλησιάσει και ενδεχομένως θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Θα χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις κάθε κατεύθυνσης, μέσα από τα δύο Παράθυρα της γενικής επιχειρηματικότητας. Ιδιαίτερη, όμως, προτεραιότητα δίνεται, μέσα από το Παράθυρο Καινοτομίας, στη σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας με την παραγωγή. Στόχος είναι να μπορέσει η ελληνική οικονομία να αξιοποιήσει την υψηλού επιπέδου έρευνα που γίνεται στη χώρα. Να μπορέσει η χώρα να προσφέρει - σε μια οικονομία έντασης γνώσης- μια αληθινή προοπτική στις νέες και τους νέους επιστήμονες, που είτε βρίσκονται ακόμη στην Ελλάδα είτε την έχουν εγκαταλείψει τα χρόνια της κρίσης".

Για την DINERO FINANCE & INSURANCE CO

Με εκτίμηση,

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Share this post

dineroadmin

Related Articles